นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

บุคลากร


นายเกษม มะแก้ว
หน้าที่ ผู้รับใบอนุญาต

นายณเรศ มะแก้ว
หน้าที่ ผู้จัดการ

นายสมนึก ทรงศิริ
หน้าที่ ผู้อำนวยการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ

นายอะหะมัด มะแก้ว
หน้าที่ กรรมการมูลนิธิ, รองผู้อำนวยการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ อัลกุรอาน

นายอดุลย์ มูลทรัพย์
หน้าที่ งานวิชาการศาสนา
รายวิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอาหรับ, วาทศาสตร์

นางสาวภาวิณี มะแก้ว
หน้าที่ งานวิชาการสามัญ
รายวิชาที่รับผิดชอบ อังกฤษ, คณิต

นายอารีฟีน คงศิริ
หน้าที่ งานต่างประเทศ, งานปกครอง
รายวิชาที่รับผิดชอบ นิติศาสตร์, อาหรับเสริม

นายประสพชัย แอศิริ
หน้าที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาที่รับผิดชอบ วจนธรรม, ศาสนศาสตร์, หลักพิจารณา

นางสาวอัจฉรา มะแก้ว
หน้าที่ งานทะเบียนโรงเรียน
รายวิชาที่รับผิดชอบ สังคมฯ, ประวัติ

นางสุภาพร หมัดหวัง
หน้าที่ งานการเงิน

นางสาวภัควดี มะแก้ว
หน้าที่ งานการเงิน
รายวิชาที่รับผิดชอบ หน้าที่พลเมือง

นายสัตติยา ฉิมวิเศษ
หน้าที่ ครูผู้สอน, รองผู้ช่วยทะเบียน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอาหรับ

นายกิตติคุณ มะแก้ว
หน้าที่ ครูผู้สอน, หัวหน้างานห้องสมุด
รายวิชาที่รับผิดชอบ อัลกุรอาน

นายสมเกียรติ มะแก้ว
หน้าที่ ครูผู้สอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ตัฟซีร, ชีวประวัติ

นายเอกลักษณ์ ลีแอล
หน้าที่ ครูผู้สอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์

นายสราวุธ มัดดิน
หน้าที่ ครูผู้สอน, ผู้ช่วยงานการงานอาชีพฯ
รายวิชาที่รับผิดชอบ ฮะดีษ, การงานฯ

นายชาญณรงค์ บุญล้ำ
หน้าที่ ครูผู้สอน, ผู้ช่วยงานวัดผล
รายวิชาที่รับผิดชอบ ภาษาไทย, สังคมฯ

นายเขมรัฐ จินดาเหม
หน้าที่ ครูผู้สอน, ผู้ช่วยงานวัดผล
รายวิชาที่รับผิดชอบ สังคมฯ, ประวัติ

นายอภิชาต ทรงศิริ
หน้าที่ ครูผู้สอน, ผู้ช่วยงานวัดผล
รายวิชาที่รับผิดชอบ อังกฤษ

นายธนสิทธิ์ นาคสุข
หน้าที่ ครูผู้สอน, งานกีฬา
รายวิชาที่รับผิดชอบ สุขศึกษา, พลศึกษา, หน้าที่พลเมือง

นายธีรพล มะแก้ว
หน้าที่ ครูผู้สอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ อรรถาธิบาย, นิติศาสตร์, ฮะดีษ, ชีวประวัติ

นางสาววิไลรัตน์ เรืองณรงค์
หน้าที่ ครูผู้สอน, งานศิลปะ
รายวิชาที่รับผิดชอบ ศิลปศึกษา, การงานฯ

นางสาวจิรกรานต์ เดชศรี
หน้าที่ ครูผู้สอน, ผู้ช่วยงานปกครองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยรัตน์ มะแก้ว
หน้าที่ ครูผู้สอน, ผู้ช่วยงานห้องสมุด, ผู้ช่วยงานทะเบียน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ภาษาไทย

นางสาวตัสนีม สมรรถวัฒนะกุล
หน้าที่ ครูผู้สอน, งานพยาบาล
รายวิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์

นางสาวพรรณิการ์ เดชศรี
หน้าที่ ครูผู้สอน, งานห้องวิทย์
รายวิชาที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์, การงานฯ

นายมนตรี สมานรักษ์
หน้าที่ ครูพิเศษ, งานกีฬา
รายวิชาที่รับผิดชอบ สุขศึกษา, พลศึกษา, การงาน

นายทรงอาจ แสนโคตร
หน้าที่ ครูพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ คอมพิวเตอร์

นางสาวฮาวา หมัดหมุด
หน้าที่ ครูพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ ชมรมเสียงสวรรค์

ครูต่างประเทศ
หน้าที่ ครูพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ สนทนาภาษาอาหรับ

นายสมหวัง ศรีแก้ว
หน้าที่ นักการโรงเรียน

นายศักดิ์ เทียนแย้ม
หน้าที่ นักการโรงเรียน