นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

แนะนำ อ.ก.ว. » วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

 • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูประฆังคว่ำ มีมือประสานเจ็ดมืออยู่ที่ด้านใต้ มีที่ตั้งกุรอานอยู่ตรงกลาง

 • ปรัชญาของโรงเรียน (School Philosophy)

"กุรอานดี มีคุณธรรม นำความรู้ ควบคู่การกีฬา"

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความสามารถประสบการณ์ตรง มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อยู่รวมในสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

 • ภารกิจหลัก หรือ พันธกิจของโรงเรียน (Mission)

พันธกิจของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) มีดังนี้

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 เพื่อเป็นพื้นฐานวิชาชีพ
 2. จัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลาม เพื่อผลิตนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณภาพให้แก่สังคม
 3. ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม
 5. ส่งเสริมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อการมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
 7. จัดสภาพโรงเรียนให้น่าอยู่ น่ามอง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 8. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) มุ้งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีลักษณะดังนี้

1. นักเรียนมีความศรัทธาในศาสนาอิสลาม ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ

     1.1 นมาซครบ
     1.2 ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
     1.3 มีสัมมาคารวะ กิริยา วาจาสุภาพ
     1.4 รักษาความสะอาด

2. นักเรียนมีความรักในตัวเอง สังคม และประเทศชาติ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ

     2.1 ขยัน ใฝ่รู้
     2.2 มีมนุษยสัมพันธ์-รักสามัคคี
     2.3 ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
     2.4 บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รักสาธารณสมบัติ

3. นักเรียนมีวินัย ตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ

     3.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
     3.2 แต่งกายถูกระเบียบ
     3.3 ตรงต่อเวลา
     3.4 เข้าร่วมกิจกรรม

4. นักเรียนมีความรับผิด ตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ

     4.1 มีการเตรียมพร้อม
     4.2 ตั้งใจปฏิบัติ
     4.3 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     4.4 ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการใช้ภาษาในการสื่อสาร

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) จะประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการใช้ภาษาในการสื่อสาร หรือการเขียนสื่อความของทุกวิชา จากคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. รักการอ่าน
 2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
 3. สรุปความจากเรื่องที่อ่านได้
 4. บอกข้อคิดหรือประโยชน์จากเรื่องที่ผ่านได้
 5. เขียนสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้