นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประชาสัมพันธ์ » รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

 

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

 

รับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560


กำหนดวันรับสมัคร

วันที่ 23-27 มกราคม 2560 เวลา 09.00-14.00 น.
(รับสมัครและทดสอบความสามารถการอ่านอัลกุรอานในวันสมัคร)


กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
(สอบข้อเขียน ผู้ผ่านการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน)
เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้พื้นฐานสามัญ (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน)


ประกาศผลสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย
 2. มีความสามารถในด้านการอ่านอัลกุรอาน
 3. จบวิชาการศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ชั้นปีที่ 4 หรือกำลังศึกษาศาสนาบังคับ (ฟัรดููอีน) ชั้นปีที่ 4 และต้องผ่านการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนสุดท้าย
 2. มีความสามารถในด้านการอ่านอัลกุรอาน
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียน

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 1. ใบรับรองจบการศึกษาหรือกำลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 2. ใบรับรองการจบการศึกษาศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ชั้นปีที่ 4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ชั้นปีที่ 4 (ให้ใช้ใบรับรองตามแบบของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา ที่แนบมาด้วย)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. ใบรับรองจบการศึกษาหรือกำลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายชั้น ม.3 และแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. ค่าสมัครสอบ 100 บาท

 

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)
 2. แนบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ตามวันและเวลาที่กำหนด