นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

อ่านอัลกุรอาน ม.๑ และ ม.๔

วีดีโอ » อ่านอัลกุรอาน ม.๑ และ ม.๔

การอ่านอัลกุรอานเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติศาสนกิจ สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด การอ่านตามหลักการอ่านแบบมู่ร็อตตัล/แบบมู่เญาวัด มฐ.ก 1 โดย คุณครูกิตติคุณ มะแก้ว