นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

นักเรียน อ.ก.ว. ได้รับทุนจาก EAU

ประชาสัมพันธ์ » นักเรียน อ.ก.ว. ได้รับทุนจาก EAU

นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวารี  ม. 6 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะวิทยาการจัดการ ทางโรงเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงตามที่ได้ลงลิงค์ไว้พร้อมนี้แล้ว

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย