นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

รับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ » รับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561


กำหนดวันรับสมัคร

วันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น.
(รับสมัครและทดสอบความสามารถการอ่านอัลกุรอานในวันสมัคร)


กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
(สอบข้อเขียน ผู้ผ่านการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน)
เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้พื้นฐานสามัญ (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน)


ประกาศผลสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย

2. มีความสามารถในด้านการอ่านอัลกุรอาน

3. จบวิชาการศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ชั้นปีที่ 4 หรือกำลังศึกษาศาสนาบังคับ (ฟัรดููอีน) ชั้นปีที่ 4 และต้องผ่านการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน

4. มีความประพฤติเรียบร้อย

5. ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียน

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบรับรองจบการศึกษาหรือกำลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ใบรับรองการจบการศึกษาศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ชั้นปีที่ 4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาศาสนาภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ชั้นปีที่ 4 (ให้ใช้ใบรับรองตามแบบของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา ที่แนบมาด้วย)

3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. ค่าสมัครสอบ 100 บาท

 

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

2. แนบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ตามวันและเวลาที่กำหนด