นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

ประวัติโรงเรียน

แนะนำ อ.ก.ว. » ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ตั้งอยู่ที่ซอย อ่อนนุช 53 แยก 2 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ควบคู่อิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


สถาบันแห่งนี้มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน ซึ่งผู้อุทิศคือ อัลมัรฮูมอับดุรรอฮีม มะแก้ว และ ฮัจยะห์เหรี่ยม มะแก้ว ซึ่งเป็นภรรยา ท่านทั้งสองได้มีเจตนารมณ์และปรารถนาที่จะให้ที่ดินผืนนี้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่บรรดาเยาวชนและมุสลิมทั่วไป โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง รู้หลักการอ่านทั้งในเรื่องของตัจญวีด ทำนอง รวมถึงการท่องจำอัลกุรอาน และสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาตน และปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสืบสานความคิดริเริ่มของ อ.สมหวัง มุเนาวเราะห์ ที่ต้องการจะเปิดสถานที่สอนอัลกุรอานแก่บรรดาเยาวชน ดังนั้นท่านทั้งสองจึงได้มีจิตเมตตาอุทิศผืนดินที่อยู่ติดกันให้ใช้ประโยชน์ ในการนี้

และเดิมทีก่อนที่จะมาเป็น โรงเรียนอัลกุรรออ์ฯ แห่งนี้เคยเป็นสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยมีฮัจยีมนตรี หนูมา และอัจยะห์ อุษา แสงสุวรรณ เป็นนายกสมาคมตามลำดับ ในช่วงนั้นได้มีการวางศิลารากฐานและขึ้นโครงสร้างอาคารบางส่วนไว้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่บรรดาทายาทต้องการให้มีการเรียนการสอนกอรี และจริยธรรมแห่งบรรดาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอใช้โรงเรียนกิฟายะตุ้ลอิสลามเป็นสถานที่อบรมชั่วคราวในภาคฤดูร้อน ต่อมาด้วยความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ ได้มีการเพิ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอาหรับในระดับเอิยะดาดีย์และซานาวี ย์ภาคค่ำ เพื่อรองรับเยาวชนที่ขาดโอกาสที่จะศึกษาภาษาอาหรับ

หลังจากที่อัลมัรฮูม อิบรอฮีม มะแก้ว ได้กลับคืนสู่พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว บรรดาทายาทจึงมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและตรงตาม เจตนารมณ์ของผู้อุทิศมากที่สุด บรรดาทายาทจึงเห็นสมควรที่จะยกผืนดินดังกล่าวให้เป็นมูลนิธิ อับดุรรอฮีมอุปถัมภ์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอัลกุรรออ์ (อับดุรรอฮีมอุปถัมภ์) จากนั้นทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าปัจจุบันระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบที่เปิด โอกาสให้กับเยาวชนในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ จึงมีมติให้เปิดเป็นโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบศาสนาควบคู่สามัญ เพื่อสนองตอบความต้องการของบรรดาผู้ปกครองและผู้สนใจที่จะพัฒนาตนทั้งทางโลก และทางธรรม

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิต - อาหรับ - อังกฤษ เป็นปีแรก มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงรวม 183 คน คณะครูและบุคลากรรวม 20 คน