นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

โมเดอร์นฟอร์มมอบโต๊ะคอมพ์และเก้าอี้

ห้องคอมพ์ » โมเดอร์นฟอร์มมอบโต๊ะคอมพ์และเก้าอี้

28 ธันวาคม 2560 วันส่งท้ายปีเก่าของปีนี้ โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) รับมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ เพื่อประโยชน์แก่การเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 66 ตัว จาก บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ นักเรียน ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้