นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

ภาษาไทยเรียนอย่างไรให้สนุก

วีดีโอ » ภาษาไทยเรียนอย่างไรให้สนุก

เรียนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ ผสมผสานวิธีการสอนแบบต่างๆ เข้าในการสอน  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี การสนทนา  การอภิปราย  การใช้คำถาม  การบรรยาย  การค้นคว้า การทำงานกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน ส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย..."ภาษาไทยเรียนอย่างไรให้สนุก".....โดย คุณครูปิยรัตน์  มะแก้ว